fb

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów z siedzibą w Bydgoszczy (85-011) przy ul. Śniadeckich 18/4, (KRS: 0000561528), tel. 604-362-479, e-mail: stowarzyszenie@socjoterapia-pss.pl, zwane dalej również Stowarzyszeniem.

Cele i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy i jej wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  • ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W odniesieniu do danych osobowych osób kontaktowych i reprezentantów kontrahenta, przetwarzamy dane kontaktowe i dane związane ze stanowiskiem w podmiocie, w imieniu którego osoby te występują. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, email, stanowisko, miejsce pracy) zostały przekazane Administratorowi przez podmiot, w imieniu którego dana osoba występuje.

Dane osobowe osób, o których mowa, przetwarzane są w celu nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego dana osoba występuje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi działalności, którym Państwa dane osobowe zostaną powierzone na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m.in. biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi z zakresu informatyki, kancelarie prawne).

Państwa danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, a dane osobowe przetwarzane w związku z umową współpracy - przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy oraz do upływu okresów wynikających z przepisów prawa, a mianowicie do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych:

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, czy też nawiązania ze Stowarzyszeniem współpracy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.