fb

Członkostwo

Zapraszamy do członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Socjoterapeutów!

Osoby zdecydowane by wstąpić w nasze szeregi zachęcamy do wypełnienia ankiety członkowskiej.


Kto może zostać członkiem PSS? (Zasady członkostwa określa Statut Stowarzyszenia – Rozdział III)

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemcem;
  2. Jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptuje postanowienia statutu;
  3. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, lekarskie lub odpowiadający tytuł w przypadku cudzoziemców oraz ukończyła szkolenie z zakresu socjoterapii i/lub treningu według standardów ustalonych przez Radę Stowarzyszenia;
  4. Jest praktykującym socjoterapeutą i/lub trenerem;
  5. Złoży pisemną deklarację członkowską z rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 1. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemcem;
  2. Jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptuje postanowienia statutu;
  3. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, lekarskie lub odpowiadający tytuł w przypadku cudzoziemców oraz jest w trakcie szkolenia z zakresu socjoterapii i/lub treningu według standardów ustalonych przez Radę Stowarzyszenia;
  4. Jest studentem studiów wyższych magisterskich, lekarskich lub w przypadku cudzoziemców prowadzących do uzyskania odpowiadających tytułów oraz jest w trakcie szkolenia z zakresu socjoterapii i/lub treningu według standardów ustalonych przez Radę Stowarzyszenia;
  5. Złoży pisemną deklarację członkowską z rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.


Standardy określone przez Radę Stowarzyszenia uprawniające do starania się o członkostwo w Stowarzyszeniu:

 1. Ukończone szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie socjoterapii i/lub treningu (lub ewentualnie w zakresie psychoterapii) w łącznym wymiarze minimum 400 godzin, w tym co najmniej:
  • 40 godz. wykładów i seminariów dot. psychologii rozwojowej,
  • 40 godz. wykładów i seminariów dot. podstawowych pojęć socjoterapii i psychoterapii,
  • 40 godz. własnego doświadczenia grupowego (m.in. trening interpersonalny, grupa self-experience).
 2. Aktywność zawodowa (praca zawodowa, staż, praktyki) - jako socjoterapeuta, trener, kotrener itp.


SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składkę członkowską należy wpłacić na rachunek bankowy:

Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów

Bank BGŻ S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0409 7920

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, składka członkowska za rok (…) 

Wysokość składki wynosi 50 zł

ANKIETA CZŁONKOWSKA

  Ankieta członkowska Wydrukowaną i wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia.