fb

Certyfikat superwizora socjoterapii PSS


Komisja certyfikacyjna:

Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska (Przewodnicząca)

Kazimierz Ździebło (Zastępca przewodniczącej)

Małgorzata Keck (Sekretarz)

Dorota Michalik

Beata Hawryłko-Zygmunt


Certyfikat socjoterapeuty i superwizora socjoterapii PSS w trybie uznaniowym


Procedura przyznawania certyfikatów Socjoterapeuty i Superwizora Socjoterapii osobom posiadającym takie certyfikaty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
 
Osoby posiadające certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia i superwizowania socjoterapii otrzymają dwa certyfikaty: superwizora socjoterapii i socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.  

Tryb uznaniowy obowiązuje od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020.
 
Koszt procedury certyfikacyjnej wynosi 100 PLN. Prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenie@socjoterapia-pss.pl

Formularz wniosku poniżej.


REGULAMIN
CERTYFIKATU SUPERWIZORA SOCJOTERAPII
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SOCJOTERAPEUTÓW 


O certyfikat superwizora socjoterapii mogą starać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

 1. Są członkami zwyczajnymi PSS.
 2. Odbyły szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie socjoterapii w wymiarze łącznym minimum 400 godzin w tym co najmniej:
  • 40 godz. wykładów i seminariów dot. psychologii rozwojowej,
  • 40 godz. wykładów i seminariów dotyczących podstawowych pojęć socjoterapii i psychoterapii,
  • 40 godz. własnego doświadczenia grupowego (trening interpersonalny),
  • 40 godz. superwizji, w tym co najmniej 3 superwizje niezależnych procesów grupowych u certyfikowanego superwizora PSS, w uzasadnionych przypadkach przez zaakceptowanego przez Komisję Certyfikacyjną certyfikowanego superwizora innego towarzystwa.
 3. Kandydaci mogą się ubiegać o certyfikat superwizora socjoterapii po okresie nie krótszym niż 3 lata od uzyskania certyfikatu socjoterapeuty.
 4. Prowadziły co najmniej przez okres 2 lat superwizję pracy innych socjoterapeutów w wymiarze 30 godzin pod kierunkiem certyfikowanego superwizora PSS.
 5. Uzyskały pisemną pozytywną opinię certyfikowanego superwizora PSS potwierdzającą kwalifikacje profesjonalne (w tym kompetencyjne, etyczne i osobowościowe) Kandydata do certyfikatu (opinia superwizora).
 6. Kandydaci ubiegający się o certyfikat opisują w kwestionariuszu prowadzone przez siebie formy szkoleniowe.
 7. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PSS opis procesu superwizji pracy socjoterapeutycznej trwającej minimum 3 miesiące. Opis ma ilustrować sposób rozumienia przez Kandydata zjawisk zachodzących w procesie superwizji oraz przebieg superwizowanej pracy socjoterapeutycznej.
 8. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PSS wypełniony kwestionariusz zawierający oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PSS w swojej pracy zawodowej.


Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać w dwóch egzemplarzach, wraz z potwierdzeniem zrealizowanego przelewu, na adres:

Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów, ul. Śniadeckich 18/4, 85-011 Bydgoszcz, z dopiskiem „Komisja certyfikacyjna”.

Opłata certyfikacyjna wynosi 300 zł i jest płatna w dwóch częściach:

 1. 250 zł wpłacane przy składaniu wniosku o wszczęcie procedury certyfikacyjnej (tytułem: „Procedura certyfikatu superwizora socjoterapii”),
 2. 50 zł opłacane po przyznaniu Kandydatowi Certyfikatu (po dokonaniu tej wpłaty Kandydat otrzyma stosowny dokument).


Komisja Certyfikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami oraz stwierdzeniu zgodności z formalnymi wymogami poddaje recenzji przesłany opis procesu superwizyjnego, po czym po uzyskaniu pozytywnej recenzji zaprasza Kandydata na egzamin ustny, będący główną częścią procedury certyfikacyjnej. Wynikiem pozytywnego przejścia procedury certyfikacyjnej jest rekomendowanie przez Komisję Certyfikacyjną Zarządowi Głównemu Kandydata. Na najbliższym zebraniu Zarząd Główny głosuje nad przyznaniem Kandydatowi Certyfikatu Superwizora Socjoterapii.

Certyfikat wymaga odnowienia po 7 latach od daty jego wystawienia.