fb

Certyfikat socjoterapeuty PSS

Komisja certyfikacyjna:

Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska (Przewodnicząca)
Kazimierz Ździebło (Zastępca przewodniczącej)
Małgorzata Keck (Sekretarz)
Dorota Michalik
Beata Hawryłko-Zygmunt

Certyfikat socjoterapeuty i superwizora socjoterapii PSS w trybie uznaniowym

Procedura przyznawania certyfikatów Socjoterapeuty i Superwizora Socjoterapii osobom posiadającym takie certyfikaty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
Osoby posiadające certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia i superwizowania socjoterapii otrzymają dwa certyfikaty: superwizora socjoterapii, socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów.

Tryb uznaniowy obowiązuje od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020.

Koszt procedury certyfikacyjnej wynosi 100 PLN. Prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenie@socjoterapia-pss.pl

Formularz wniosku poniżej

REGULAMIN CERTYFIKATU SOCJOTERAPEUTY
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SOCJOTERAPEUTÓW 


O certyfikat socjoterapeuty mogą starać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
 1. Są członkami zwyczajnymi PSS.
 2. Odbyły szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie socjoterapii w wymiarze łącznym minimum 400 godzin, w tym co najmniej:
  • 40 godz. wykładów i seminariów dot. psychologii rozwojowej,
  • 40 godz. wykładów i seminariów dotyczących podstawowych pojęć socjoterapii i psychoterapii,
  • 40 godz. własnego doświadczenia grupowego (m.in. trening interpersonalny, grupa self-experience),
  • 40 godz. superwizji, w tym co najmniej 3 superwizje niezależnych procesów grupowych u certyfikowanego superwizora PSS, w uzasadnionych przypadkach przez zaakceptowanego przez Komisję Certyfikacyjną certyfikowanego superwizora innego towarzystwa
 3. Prowadziły socjoterapię przez okres 3 lat.
 4. Uzyskały pisemną pozytywną opinię certyfikowanego superwizora PSS potwierdzającą kwalifikacje profesjonalne (w tym kompetencyjne, etyczne i osobowościowe) Kandydata do certyfikatu.
 5. Kandydaci ubiegający się o certyfikat opisują w kwestionariuszu prowadzone przez siebie formy szkoleniowe.
 6. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PSS opis pracy socjoterapeutycznej kandydata z grupą. Praca powinna przedstawiać: opis grupy (liczba uczestników, sposób rekrutacji, cele grupy), przebieg procesu grupowego, przedstawienie teorii, z której kandydat korzystał pracując z grupą.
 7. Przedłożyły Komisji Certyfikacyjnej PSS wypełniony kwestionariusz zawierający oświadczenie o stosowaniu zasad Kodeksu Etyki PSS w swojej pracy zawodowej.

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać w dwóch egzemplarzach, wraz z potwierdzeniem zrealizowanego przelewu, na adres:

Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów, ul. Śniadeckich 18/4, 85-011 Bydgoszcz, z dopiskiem „Komisja certyfikacyjna”.

Opłata certyfikacyjna wynosi 250 zł i jest płatna w dwóch częściach:

 1. 200 zł wpłacane przy składaniu wniosku o wszczęcie procedury certyfikacyjnej (tytułem: „Procedura certyfikatu socjoterapeuty”),
 2. 50 zł opłacane po przyznaniu Kandydatowi Certyfikatu (po dokonaniu tej wpłaty Kandydat otrzyma stosowny dokument).

Komisja Certyfikacyjna po zapoznaniu się z dokumentami oraz stwierdzeniu zgodności z formalnymi wymogami poddaje recenzji przesłany opis pracy z grupą, będący główną częścią merytoryczną procedury certyfikacyjnej. Wynikiem pozytywnego przejścia procedury certyfikacyjnej jest rekomendowanie przez Komisję Certyfikacyjną Zarządowi Głównemu Kandydata. Na najbliższym zebraniu Zarząd Główny głosuje nad przyznaniem Kandydatowi Certyfikatu.

Certyfikat wymaga odnowienia po 7 latach od daty jego wystawienia.